Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Όροι Χρήσης

Η Planet Marketing, διαχειρίστρια του παρόντος δικτυακού τόπου, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα «www.ilikedeals.gr». 

 
Μέσω της ιστοσελίδας προβάλλονται, διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών. Τα προϊόντα/υπηρεσίες δύναται να αγοράσει στην ειδική εκπτωτική τιμή ο χρήστης/μέλος από τον εκάστοτε προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 
 
1. Έννοιες
  • Εταιρεία: Η επιχείρηση Planet Marketing, στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα.
  • Ιστοσελίδα: Η παρούσα ιστοσελίδα «www.ilikedeals.gr».
  • Προμηθευτής/Πάροχος υπηρεσιών: Κάθε τρίτος προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της εταιρείας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας.
  • Προϊόν/ Υπηρεσία: Κάθε προϊόν/υπηρεσία του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών  που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας.
  • Αγοραστής: Κάθε χρήστης/μέλος που συμμετέχει επιτυχώς σε οποιαδήποτε προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών.
  • Προσφορά: Κάθε προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής διαφημίζεται, προωθείται και είναι διαθέσιμη προς αγορά.
  • Χρήστης: Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας.
  • Κουπόνι: Το έγγραφο που λαμβάνει ο αγοραστής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Φέρει ένα μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά στον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.
 
 
2. Αντικείμενο Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας
 
Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προσφορά αυτή. Η εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή ή/και του παρόχου υπηρεσιών, παρά μόνο συμμετέχει ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
 
 
3. Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών
 
I. Η εταιρεία θα διαθέτει κουπόνια στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά κατά την διαδικασία που κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Το κάθε κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε προσφοράς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή/πάροχο, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο χρήστης θα δικαιούται να λάβει από τον τελευταίο το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε. Απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους του χρήστη για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την αγορά προσφοράς είναι  η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.
 
II. Κάθε χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια προσφορά από την ιστοσελίδα, πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (πεδία)  της σελίδας αγοράς της εκάστοτε προσφοράς και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων στη σελίδα αγοράς της προσφοράς και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”), θα δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη/μέλους το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του κουπονιού. Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή/παρόχου των υπηρεσιών. Η οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη θα γίνεται αφού συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός προσώπων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την προσφορά ώστε αυτή να ενεργοποιηθεί. Η ενεργοποίηση της προσφοράς πραγματοποιείται, υπό τους ειδικότερους όρους που τυχόν αναφέρονται σε κάθε προσφορά. Τα ειδικότερα στοιχεία της προσφοράς (διάρκεια ανάρτησης της προσφοράς στην ιστοσελίδα και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προσφορά) αναγράφονται σε κάθε προσφορά και είναι γνωστά στον χρήστη προτού αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την προσφορά.
 
III. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να πληροφορείται σχετικά  με το εναπομένον διάστημα μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της προσφοράς, καθώς και σχετικά με τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίηση της προσφοράς.
 
IV. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να εκδηλώσει ενδιαφέρον για προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του), χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε προσφοράς. Στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε δήλωση στοιχείων τρίτων προσώπων, υποχρεούται να έχει λάβει προηγουμένως την συγκατάθεση τους για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τον προαναφερθέντα σκοπό. Σε κάθε περίπτωση χρήσης προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, ο χρήστης δηλώνει ότι αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων αυτών, η δε εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση. Σε κάθε προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε χρήστης. Τα πρόσωπα αυτά συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της προσφοράς και εφόσον αυτή (η ενεργοποίηση της προσφοράς) πραγματοποιηθεί, τα εν λόγω πρόσωπα θεωρούνται αγοραστές.
 
V. Με την ενεργοποίηση της προσφοράς, η εταιρεία: 
α) δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή/παρόχου των υπηρεσιών για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή με την αξία του κουπονιού και 
β) διαθέτει τα κουπόνια ηλεκτρονικά στους χρήστες που αγόρασαν την προσφορά και συγκεκριμένα μέσω της καταχώρησης έκαστου κουπονιού στην ειδικά σχεδιασμένη σελίδα «τα κουπόνια μου» του κάθε χρήστη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 
 
Εκτός από τα κουπόνια, ηλεκτρονικά θα αποστέλλονται προς τον αγοραστή στην δηλωθείσα από τον τελευταίο ηλεκτρονική διεύθυνση μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής κάρτας και οι οδηγίες για την παραλαβή των προϊόντων/υπηρεσιών. 
 
Επίσης πρέπει να γνωρίζετε:
 
- Ο αγοραστής θα λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη), στο οποίο θα περιέχεται η αξία του κουπονιού, απευθείας από τον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών, από τον οποίο και θα τιμολογείται, κατά την επίδειξη του κουπονιού για εξαργύρωση. 
 
- Δικαιούχος του κουπονιού είναι αποκλειστικά και μόνο ο χρήστης/μέλος με τα στοιχεία του οποίου έγινε η αγορά. Για το λόγο αυτό κατά την εξαργύρωση ο κάτοχος του κουπονιού οφείλει να προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά (ταυτότητα/διαβατήριο) για την διασταύρωση των προσωπικών του στοιχείων κατά την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.
 
-  Το κουπόνι έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο σώμα αυτού. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση και έκτοτε ο χρήστης/μέλος ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει έναντι του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών ή/και της εταιρείας. 
 
- Το κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο στα συγκεκριμένα καταστήματα του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών που αναγράφονται σε αυτό και αφορά αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο σώμα αυτού
 
- Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών δεν υποχρεούται να παρέχει χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από τα αναγραφόμενα στο σώμα του κουπονιού, που αγόρασε μέσω της αναρτημένης στην ιστοσελίδα προσφοράς. 
 
- Ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών ή/και η εταιρεία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του κουπονιού από τον χρήστη/μέλος ή/και σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής των στοιχείων του αγοραστή. 
 
- Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός κουπονιού που δεν συνάδει με τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις μπορεί να καθιστά το κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών. 
 
- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του κουπονιού.
 
 
4. Υποχρεώσεις Προμηθευτή/Παρόχου Υπηρεσιών
 
I. Ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται  να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της προσφοράς, σε όσους αγοραστές διαθέτουν κουπόνια και τα εμφανίζουν εμπροθέσμως και προσηκόντως σύμφωνα με τα ανωτέρω σε αυτόν. Τα στοιχεία των χρηστών/μελών που εξασφάλισαν κουπόνια καθώς οι αντίστοιχοι μοναδικοί κωδικοί τους, αποστέλλονται στους προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών από την εταιρεία. Κατόπιν αυτού ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους ως άνω χρήστες/μέλη και κατόχους κουπονιών, που θα περιλαμβάνονται στη λίστα που τους έχει αποσταλεί από την εταιρεία, σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον οι χρήστες/μέλη προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων.
 
II. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή στους χρήστες/μέλη και κατόχους κουπονιών των αντίστοιχών προϊόντων/υπηρεσιών και για την ποιότητα των τελευταίων είναι αποκλειστικά και μόνο οι προμηθευτές/πάροχοι υπηρεσιών, καθώς η εταιρεία ενεργεί μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών δίδονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για την αλήθεια ή μη των καταχωρημένων, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχείων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους χρήστες/μέλη και κατόχους κουπονιών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πραγματικού και του περιγραφόμενου στην προσφορά προϊόντος/υπηρεσίας.
 
Η εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της αγορασθείσας προσφοράς, εάν: α) ο αγοραστής δεν έκανε χρήση του κουπονιού του μέχρι την ημερομηνία λήξης του ή/και β) ο αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών αδυνατεί για οποιονδήποτε πραγματικό ή νομικό λόγο να παράσχει στους αγοραστές τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, η εταιρεία δεν έχει απολύτως ουδεμία ευθύνη έναντι του αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να στραφεί αποκλειστικά και μόνο κατά του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών, ώστε αυτός να του επιστρέψει το καταβληθέν χρηματικό ποσόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι:
-  Αν ο προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών είναι φυσικό πρόσωπο, ο θάνατος, η αφάνεια, η δικαιοπρακτική ανικανότητά του, και η θέση του σε καθεστώς πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως, καθώς και πάσα περίπτωση ανωτέρας βίας.
- Αν ο επιχειρηματίας είναι εταιρεία, η λύση της και η θέση της σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως, καθώς και πάσα περίπτωση ανωτέρας βίας.
 
 
5. Τρόποι Πληρωμής
 
Η πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους, από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε τον όποιον επιθυμείτε:
 
Α) μέσω Πιστωτικής Κάρτας. Για την ενεργοποίηση της προσφοράς και πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας στον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard και American Express, υπό την προϋπόθεση νόμιμης χρήσης αυτών. Για να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή οι χρήστες ανακατευθύνονται (redirect) στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών ProxyPay3 της Eurobank, που προστατεύεται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών, όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Σε περίπτωση που η συναλλαγή σας δεν ολοκληρωθεί λόγω στιγμιαίου προβλήματος του λογισμικού, βλάβη ή διακοπής πρόσβασης στην σελίδα τότε θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε πραγματοποιήσει την αγορά της προσφοράς και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε. Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές μόνο περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης τραπεζικής συναλλαγής και όχι εξαντλητική λίστα. Όταν η διαδικασία πληρωμής ολοκληρωθεί επιτυχώς θα σας αποσταλεί e-mail με οδηγίες εκτύπωσης του κουπονιού.
 
Β) μέσω Αντικαταβολής.  Αφότου κάνετε την παραγγελία σας, εάν επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, θα παραλάβετε εντός δυο εργάσιμων ημερών το εκπτωτικό κουπόνι σας στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε, μέσω ιδιωτικής εταιρείας courier. Τα έξοδα αντικαταβολής και αποστολής του εκπτωτικού κουπονιού (3€ Αθήνα-5,5€ Επαρχία) βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η εταιρεία με τα ως άνω έξοδα (αντικαταβολής-αποστολής) και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αποστολή και μεταφορά των κουπονιών. 
 
Γ) μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης.  Η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της καταβολής του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του κουπονιού σε κάποιον από τους λογαριασμούς που έχει η εταιρεία στις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς, AlphaBank και Εθνική Τράπεζα (δείτε τους αναλυτικά στους Τρόπους Πληρωμής), μέσα στο χρονικό διάστημα που ισχύει η προσφορά. Στην συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας (καταθετήριο)  με αναγραμμένο, ως αιτιολογία κατάθεσης, τον προσωπικό  κωδικό της παραγγελίας που αναγράφεται στο κουπόνι και το e-mail ή username του  στο fax 211 800 3513 ή στο email info@ilikedeals.gr της εταιρείας, ενώ για ταχύτερη απόκριση συνίσταται και η τηλεφωνική μας ενημέρωση για την κατάθεση στο 211 800 9498. Εντός μίας ημέρας από την παραλαβή του fax ή e-mail η εταιρεία θα αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη το κουπόνι. Η αποστολή του κουπονιού στον λογαριασμό του χρήστη θα γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής του από εμάς.
 
Δ) μέσω Paypal. Η διαδικτυακή υπηρεσία PayPal προσφέρει έναν γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμών μέσω του Internet, χωρίς να ανακοινώνετε τις πληροφορίες της κάρτας σας. Αν λοιπόν έχετε λογαριασμό στο PayPal μπορείτε να κάνετε την πληρωμή των αγορών σας μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό PayPal του iLikeDeals.gr. Κανένα στοιχείο της κάρτας σας δεν αποθηκεύεται στους servers μας. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο PayPal, μπορείτε να ανοίξετε εύκολα έναν λογαριασμό εντελώς δωρεάν, ακολουθώντας τα απλά και κατανοητά βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της PayPal. Tο μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι μια πιστωτική κάρτα, ή να μεταφέρετε χρήματα από έναν τραπεζικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό σας του PayPal. Τόσο η κατάθεση χρημάτων μέσω PayPal όσο και η δημιουργία νέου λογαριασμού είναι 100% ανέξοδη.
 
Ε) μέσω Προπληρωμένων/Χρεωστικών Καρτών.  Διαθέσιμη είναι και η πληρωμή με κάθε είδους προπληρωμένη κάρτα (prepaid) ή χρεωστική κάρτα.
 
 
*Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωμής μεταβείτε στους Τρόπους Πληρωμής, αν συνεχίσετε να έχετε απορίες μεταβείτε στις Συχνές Ερωτήσεις, ενώ αν συνεχίσετε να έχετε απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ilikedeals.gr.
 
 
Ειδικότερα ως προς την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
 
I. Ο χρήστης/μέλος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία ή περισσότερες προσφορές με το να παρέχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Χρονικά η αγορά μιας προσφοράς ορίζεται η στιγμή που ο χρήστης/μέλος θα πατήσει το κουμπί “Αγόρασε το.
 
II. Η εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/μέλος πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/μέλος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.
 
III. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/μέλους για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
 
 IV. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/μέλος θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην προσφορά.
 
V. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσφορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη.
 
VI. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη η εταιρεία είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.
 
VII. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η εταιρεία.
 
VIII. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις, χωρίς να αποτελούν εξαντλητική λίστα, μη υπαιτιότητας της εταιρείας είναι οι εξής:
 
- Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης), είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/μέλος θα θεωρείται από την εταιρεία ότι δεν συμμετέχει στην προσφορά.
 
- Μη ενημέρωση της εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/μέλος δεν συμμετέχει στην προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
 
 
6. Περιορισμένη άδεια
 
Η εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
- Ο χρήστης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης (ηλικία και δικαιοπρακτική ικανότητα).
- Ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
- Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη θα γίνεται ως έχει. Δηλαδή απαγορεύεται στον χρήστη να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.
 
 
7. Περιορισμός Ευθύνης
 
Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης δύναται προκύψει τόσο στο χρήστη της ιστοσελίδας, όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά δύναται να προέρχεται από την χρήση της ιστοσελίδας, από την χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας που προέρχεται από προσφορά της ιστοσελίδας, από αντιγραφή, ή παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
 
 
8. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές
 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση της και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας οποτεδήποτε χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την συχνή ενημέρωσή του σχετικά με την ιστοσελίδα και τους όρους της. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
 
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών.
 
 
9. Ευθύνη Χρήστη
 
Ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώνει ότι προβαίνει σε χρήση αυτής λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους του διαδικτύου, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή.
 
Οι χρήστες της ιστοσελίδας υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση αυτής για τη δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ή τη χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον διαπιστωθεί ότι χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος που χρησιμοποιεί το λογαριασμό του χρήστη με την άδειά του, παραβιάζει τους όρους της παρούσας σύμβασης, ή διαπράττει με οποιονδήποτε τρόπου πλάνη, απάτη ή απειλή εναντίον τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ακόμη και εναντίον της ίδιας της εταιρείας. Σωρευτικά και όχι διαζευκτικά υφίσταται το δικαίωμα της εταιρίας να ζητήσει από το χρήστη που διαπράττει τα ανωτέρω αδικήματα τη νόμιμη αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα του παρέχει ο νόμος.
 
 
10. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 
Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ή των συνεργαζόμενων με αυτή προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση, και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.
 
 
11. Ασφάλεια Συναλλαγών
 
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά).
 
 Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
 
 
12. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
 
Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του προς την εταιρεία. Ακολούθως η εταιρεία θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του κουπονιού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο αγοραστής θα επιστρέψει αντιστοίχως το κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η εταιρεία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή. Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την εταιρεία ούτε τη συνεργαζόμενη επιχείρηση και η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/αγοραστή.
 
 
12. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
 
Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall (τείχος προστασίας), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
 
 
13. Κρυπτογράφηση
 
Σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.), αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 128 bit.
 
 
14. Απόρρητο Συναλλαγών
 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.
 
 
15. Διαφημίσεις και χορηγοί
 
Ο χρήστης γνωρίζει/είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η εταιρεία ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη. 
 
Σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας θα παρέχονται σύνδεσμοι τρίτων προσώπων, για διαφημιστικούς και άλλους λόγους. Επί των συνδέσμων αυτών, η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο, ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών. Ο χρήστης που εισέρχεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας σε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο που ίσως προκύψει από αυτές. 
 
 
16. Γενικοί όροι
 
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.